Chương-VII
Home ] Lời Giới-Thiệu ] Chương-I ] Chương-II ] Chương-IIa ] Chương-III ] Chương-IIIa ] Chương-IV ] Chương-V ] Chương-VI ] [ Chương-VII ] Chương-VIII ] BàiViết LiênHệ ] ToànThể BảnVăn ] Photo Album ] DanhSách DuyệtSách ] DanhBạ SĩQuan HQVNCH ] DanhBạ SĩQuan HQVNCH(tiếp) ]

 

 

Chương 7

 

Hệ-thống Tổ-Chức Tổng-Quát Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Ḥa

 

            Khởi đi từ số không, sau 20 năm tiến-triển, Hải-Quân Việt-Nam đă thực-sự trưởng-thành.[389]  Về tổ-chức, nói một cách tổng-quát, Hải-Quân được mô-tả như dưới đây:

 

Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân

            Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân[390] có nhiệm-vụ điều-hành, quản-trị và phát-triển Quân-chủng. Đứng đầu cơ-quan đầu năo có Tư-Lệnh Hải-Quân Việt-Nam. Phụ-Tá là Tư-Lệnh-Phó, rồi đến Tham-Mưu-Trưởng trách-nhiệm tham-mưu.

            Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân được chia ra làm các khối tham-mưu chính như sau:

- Khối Hành-Quân

- Khối Tiếp-vận

- Khối Nhân-viên

- Khối Chiến-tranh chính-trị

- Khối Quân-huấn

- Khối Quân-y

- Sở An-ninh Hải-Quân và

- Văn-pḥng Tổng Thanh-tra.

            Có 5 Tham-Mưu-Phó các Khối Hành-Quân, Tiếp-vận, Nhân-viên, Chiến-tranh Chính-trị và Quân-huấn. Có Trưởng khối Quân-Y, Trưởng Sở An-ninh Hải-Quân và Tổng Thanh-Tra. Cấp-số Phó Đề-Đốc.

            Mỗi khối chia ra nhiều-pḥng. Trưởng Pḥng có cấp-số Đại-Tá.

 

 

Sơ-đồ Tổ-Chức HQVNCH

 

Chức-vụ Tư-Lệnh Hải-Quân Việt-Nam

            Chức-vụ Tư-Lệnh[391]  Hải-Quân Việt-Nam được lần-lượt đảm-nhiệm bởi các Sĩ-Quan sau đây:


- HQ Thiếu-Tá Lê-Quang-Mỹ từ 20-8-1955 đến 11-1957 (thăng-cấp HQ Trung-Tá, rồi HQ Đại-Tá trong chức-vụ).

- HQ Trung-Tá Trần-Văn-Chơn từ 11-1957 đến 6-8-1959 (thăng-cấp HQ Trung-Tá khi được bổ-nhiệm).

- HQ Trung-Tá Hồ-Tấn-Quyền từ 6-8-1959 đến 1-11-1963 (thăng-cấp HQ Trung-Tá khi được bổ-nhiệm, thăng-cấp HQ Đại-Tá trong chức-vụ).

- HQ Đại-Tá Chung-Tấn-Cang từ 11-1963 đến 4-1965 (thăng-cấp HQ Đại-Tá khi được bổ-nhiệm; thăng-cấp Phó Đề-Đốc và Đề-Đốc trong chức-vụ).

- HQ Đại-Tá Trần-Văn-Phấn từ 26-4-1965 đến tháng 9-1966.

- Trung-Tướng Cao-Văn-Viên từ 9-1966 đến tháng 10-1966.

- HQ Đại-Tá Trần-Văn-Chơn từ 1-11-1966 đến tháng 1-11-1974 (thăng-cấp HQ Đại-Tá khi được bổ-nhiệm; thăng-cấp Phó Đề-Đốc và Đề-Đốc trong chức-vụ).

- Đề-Đốc Lâm-Nguơn-Tánh từ tháng 1-11-1974 đến tháng 3-1975.[392]

- Phó Đô-Đốc Chung-Tấn-Cang từ tháng 3-1975 đến 30-4-1975.[393]

 

Các Lực-Lượng Chiến-đấu [394]

            Lực-Lượng Chiến-đấu của Hải-Quân Việt-Nam điều-hành bởi 7 Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng và 9 Bộ Tư-Lệnh Lực-Lượng khác nhau như sau:

- 5 Vùng Duyên-Hải

- 2 Vùng Sông Ng̣i

- Hải-Quân Biệt-Khu Thủ-đô

- Đặc-Khu Rừng Sát

- Liên-Đoàn Tuần-Giang

- Hạm-Đội

- Lực-Lượng Thủy-Bộ

- Lực-Lượng Tuần-Thám

- Lực-Lượng Trung-Ương

- Sở Pḥng-vệ Duyên-Hải

- Và Thủy-Quân Lục-Chiến, Lực-Lượng Tổng-Trừ-Bị của QL/VNCH.

 

Năm Vùng Duyên-Hải

            Để phù-hợp với tổ-chức lănh-thổ và chiến-thuật, Hải-Quân Việt-Nam chia duyên-hải thành 5 Vùng được gọi là: Vùng I Duyên-Hải, Vùng II Duyên-Hải Vùng III Duyên-Hải, Vùng IV Duyên-Hải và Vùng V Duyên-Hải.

            Vùng Duyên-Hải có nhiệm-vụ chính-yếu là duy-tŕ an-ninh duyên-hải, các hải-đảo; ngăn-chận sự xâm-nhập bất-hợp-pháp bằng đường thủy; điều-động hành-quân các đơn-vị Hải-Quân trực-thuộc; tăng-phái và yểm-trợ hành-quân cho các Quân-Khu liên-hệ.

            Đơn-vị chính-yếu của Vùng Duyên-Hải là các Duyên-Đoàn, các Hải-Đội Duyên-pḥng, các Đài Radar Kiểm-Báo và các Căn-cứ Hải-Quân đồn-trú trong lănh-thổ trách-nhiệm.

            Suốt dọc duyên-hải Việt-Nam có 28 Duyên-Đoàn và 16 đài Radar Kiểm-Báo rải rác. Mỗi Duyên-Đoàn có 12 chiến-thuyền gắn động-cơ và gồm các loại:

- Ghe Chủ-lực

- Ghe Thiên-nga

- Duyên-Kích-Đĩnh

            Mỗi Hải-Đội Duyên-pḥng được trang-bị với những loại chiến-đĩnh gồm:

- Các Duyên-Tốc-Đĩnh- Patrol Craft, Fast (PCF).

- Các Tuần-Duyên-Đĩnh (WPB).

 

Hai Vùng Sông Ng̣i

            Hải-Quân Việt-Nam có hai Vùng Sông Ng̣i:

- Vùng 3 Sông Ng̣i bao gồm các sông rạch thuộc lănh-thổ Quân-Khu III.

- Vùng 4 Sông Ng̣i bao gồm các sông rạch thuộc lănh-thổ Quân-Khu IV.

            Hai Vùng Sông Ng̣i này có nhiệm-vụ chính-yếu là duy-tŕ an-ninh trên các sông rạch, ngăn-chận Cộng-Sản sử-dụng đường thủy để liên-lạc và xâm-nhập vùng trách-nhiệm; yểm-trợ hành-quân cho các đơn-vị bạn; phối-hợp hành-quân Liên-Quân và yểm-trợ kế-hoạch b́nh-định phát-triển địa-phương. Ngoài các Căn-cứ Hải-Quân, đơn-vị chính-yếu của Vùng Sông Ng̣i là những Giang-Đoàn Xung-phong được trang-bị bởi các Giang-đĩnh cũ do Hải-Quân Pháp để lại, gồm có các loại sau đây:

- Soái-Đĩnh

- Tiền Phong-Đĩnh

- Quân-Vận-Đĩnh

- Tiểu-Vận-Đĩnh

- Tiểu-Giáp-Đĩnh.

 

Hải-Quân Biệt-Khu Thủ-Đô

            Hải-Quân Biệt-Khu Thủ-Đô là vùng sông ng̣i thuộc lănh-thổ Biệt-Khu Thủ-đô, được thành-lập nhằm mục-đích thống-nhất việc điều-hành các đơn-vị Hải-Quân tại Sài-G̣n để góp phần bảo-vệ Thủ-Đô và cung-cấp những dịch-vụ cần-thiết cho các đơn-vị Hải-Quân đồn-trú tại Sài-G̣n. Ngoài ra Bộ Tư-Lệnh Hải-Quân Biệt-Khu Thủ-đô c̣n có nhiệm-vụ bảo-vệ an-ninh cho Quân-cảng và Thương-cảng Sài-G̣n.

 

Đặc-Khu Rừng Sát

            Kể từ năm 1962, Hải-Quân Việt-Nam được chỉ-định trách-nhiệm an-ninh khu-vực bao gồm hai con sông chiến-lược quan-trọng: sông Ḷng Tào và sông Soài Rạp. Hai con sông này là trục-lộ huyết-mạch nối liền Thủ-đô Sài-G̣n với Biển Đông. Đặc-Khu Rừng Sát là một rừng chồi dày đặc, thích-hợp cho hoạt-động của du-kích Cộng-sản; do đó việc đảm-trách an-ninh trên các sông rạch liên-hệ rất khó-khăn. Tuy nhiên Hải-Quân Việt-Nam đă giữ an-ninh cho hàng ngàn thương-thuyền tiếp-tế cho Sài-G̣n. Điều-này chứng-tỏ khả-năng hữu-hiệu của các Lực-Lượng tuần-tiễu Hải-Quân tại Đặc-Khu Rừng Sát. Cựu Đại-Tá Nelson, một Sĩ-Quan HQHK từng làm việc tại Đặc-khu này đă tiểu-thuyết hoá những hoạt-động giữ an-ninh thủy-lộ chiến-lược này qua một cuốn sách của Ông.[395]

 

Liên-Đoàn Tuần-Giang

            Trước đây Liên-Đoàn Tuần-Giang thuộc Địa-Phương-Quân, sau đó được sáp-nhập vào Hải-Quân; gồm có 24 Đại-đội Tuần-Giang, 3 Đại-đội sửa chữa và một Trung-Tâm Huấn-luyện tại Cát Lái. Các Đại-đội này được thành-lập để yểm-trợ hành-quân cho những Tiểu-Khu liên-hệ và bảo-vệ an-ninh trên sông rạch. Chiến-đĩnh Tuần-Giang gồm có các loại: Quân-Vận-Đĩnh LCM và Tiểu-Vận-Đĩnh LCVP.

 

Hạm-Đội

            Hạm-Đội là đại đơn-vị ṇng-cốt của Hải-Quân Việt-Nam, quản-trị hành-chánh cho các chiến-hạm có khả-năng hoạt-động ngoài biển.

            Các chiến-hạm Hạm-Đội VNCH thường-xuyên :

- tuần-tiễu cận-duyên bảo-vệ lănh-hải và vùng cận-duyên

- tuần-tiễu vùng viễn-duyên để phát-giác và ngăn-chặn kịp thời các hoạt-động của địch

- hành-quân đổ-bộ, chuyên-chở, tiếp-tế, yểm-trợ sửa chữa các tiểu-đĩnh tại vùng hành-quân

- phối-hợp hành-quân và yểm-trợ Hải-pháo cho các đơn-vị bạn.

- bảo-vệ tài-nguyên, chống lại mọi hoạt-động bất-hợp-pháp.

Lần đầu là vào năm 1956, khi hào-khí của Hải-Quân nhất là Hải-Lực vừa mới dâng cao, khả-năng của HQVNCH được một số chức-quyền tin-tưởng. Những Vị này nghĩ rằng: Nếu một khi Hải-Quân được trang-bị đầy đủ, huấn-luyện kỹ-lưỡng, Quân-chủng này có thể thi-hành các hoạt-động tấn-công tiêu-diệt địch như theo các mục 5, 6, 7, và 8 như sau:

(5) Phong-toả hải-phận địch-quân.

(6) Đổ-bộ chiếm-cứ lănh-thổ địch.

(7) Hành-quân phá-hủy các vị-trí địch.

(8) Tiêu-diệt Hải-Quân của địch.[396]

 

Lực-Lượng Thủy-bộ:

Được thành-lập từ tháng 6 năm 1969 để thay thế Lực-Lượng Đặc-nhiệm 117 của Hải-Quân Hoa-Kỳ. Lực-Lượng Thủy-Bộ hoạt-động tại vùng đồng-bằng sông Cửu-Long, gồm các chiến-đĩnh sau đây:

- Soái-Đĩnh Thủy-Bộ

- Tiền-Phong-Đĩnh

- Quân-Vận-Đĩnh Tác-chiến

- Trợ-Chiến-Đĩnh

 

Lực-Lượng Tuần-Thám

            Lực-Lượng Tuần-Thám được thành-lập từ tháng 10 năm 1969 và gồm có 14 Giang-Đoàn, chia ra thành 6 Liên-Đoàn Tuần-Thám. Nhiệm-vụ chính-yếu của Lực-Lượng Tuần-Thám là tuần-tiễu, bảo-vệ an-ninh sông ng̣i và ngăn-chận sự xâm-nhập lén-lút của Cộng-Sản Bắc-Việt bằng đường thủy qua ngả hành-lang biên-giới Miên Việt. Mỗi Giang-Đoàn Tuần-Thám được trang-bị các Giang-Tốc-Đĩnh tối-tân có vận-tốc cao và khả-năng hoạt-động trong các nơi sông cạn và rất dễ dàng vận-chuyển.

 

Lực-Lượng Trung-Ương

Lực-Lượng Trung-Ương được thành-lập nhằm mục-đích tập-trung-một số đơn-vị Hải-Quân, để thi-hành những nhiệm-vụ đặc-biệt có tầm hoạt-động liên vùng  

Lực-Lượng Trung-Ương gồm có các đơn-vị sau đây:

- 07 Giang-Đoàn Ngăn-chận

- 02 Giang-Đoàn Trục-lôi

 

Thủy-Quân Lục-Chiến

            Thủy-Quân Lục-Chiến đă được bành-trướng tới cấp Sư-Đoàn. Tuy nằm trong Quân-chủng Hải-Quân một cách lỏng lẻo về phương-diện tổ-chức quân-binh-chủng, nhưng trên thực-tế về hành-quân, Binh-chủng này là Lực-Lượng Tổng-Trừ-Bị đặt dưới quyền điều-động hành-quân của Bộ Tổng-Tham-Mưu.

            Cấp-số lư-thuyết của Sư-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến là 14,072 người. Luôn luôn, quân-số của Sư-Đoàn được bổ-sung kịp thời mỗi khi bị hao-hụt v́ chiến-trận.

Vào năm 1974 v́ nhu-cầu hành-quân, Sư-Đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến thứ hai được dự-trù thành-lập. Thành-phần trang-bị sơ-khởi là Lữ-Đoàn 468 (gồm các Tiểu-Đoàn 14, 16, 18) và 1 Pháo Đội 105 ly.

 

Sở Pḥng-Vệ Duyên-Hải

            Sở Pḥng-Vệ Duyên-Hải được thành-lập từ tháng 3 năm 1964 và đặt trực-thuộc Quân-chủng Hải-Quân về phương-diện nhân-viên và hành-chánh. Sở Pḥng-vệ Duyên-Hải có nhiệm-vụ thi-hành các chỉ-thị của Nha Kỹ-Thuật Bộ Tổng-Tham-Mưu để thi-hành các công-tác hành-quân đặc-biệt của Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Ḥa dọc duyên-hải Nam cũng như Bắc Việt-Nam.

 

Chỉ-huy và Điều-động Hành-Quân

            Để việc hành-quân được hữu-hiệu, các Lực-Lượng Chiến-đấu Hải-Quân được đặt dưới sự Chỉ-huy và điều-động hành-quân của BCH/Hhq/LĐ Sông và BCH/Hhq/ LĐ Biển.

 

Bộ Chỉ-Huy Hành-quân Lưu-động Sông

Chỉ-huy và điều-động các cuộc hành-quân trong sông ng̣i thuộc lănh-thổ Quân-Khu III - Quân-Khu IV và Biệt-Khu Thủ-Đô nhằm mục-đích ngăn-chận địch-quân xâm-nhập và chuyển-vận tiếp-tế bằng đường sông. Bảo-vệ an-ninh sông ng̣i và yểm-trợ các Sư-Đoàn Bộ-Binh hành-quân qua các cuộc Hành-Quân Trần-Hưng-Đạo 36, 41, 43, 44.

 

Bộ Chỉ-Huy Hành-Quân Lưu-động Biển

Để việc kiểm-soát toàn-thể Hải-phận Việt-Nam Cộng-Ḥa được thực-hiện hữu-hiệu và liên-tục, BCH/Hhq/LĐ Biển được thành-lập để Chỉ-huy và điều-động các cuộc hành-quân Trần-Hưng-Đạo Biển dọc theo duyên-hải Việt-Nam, nhằm tạo một màn lưới ngăn-chận mọi sự xâm-nhập của Cộng-SảnBắc-Việt bằng đường biển, đồng-thời yểm-trợ các Lực-Lượng bạn dọc hải-biên, hành-quân diệt địch và b́nh-định phát-triển. Có 5 vùng Hành-Quân Biển, mỗi vùng được kiểm-soát bởi một Lực-Lượng Đặc-nhiệm gồm khoảng 100 chiến-hạm, chiến-đĩnh và chiến-thuyền.

Tính từ bờ ra khơi, Hành-Quân Biển chia thành 3 hành-lang tuần-tiễu:

- Hành-lang cận-duyên từ bờ biển ra đến 12 hải-lư và được các chiến-thuyền, Duyên-Tốc-Đĩnh, Tuần-Duyên-Đĩnh, Tuần-Duyên-Hạm đảm-trách hoạt-động tuần-tiễu.

- Hành-lang viễn-duyên từ 12 hải-lư ra đến 53 hải-lư được những loại chiến-hạm sau đây đảm-trách tuần-tiễu: Khu-Trục-Hạm, Tuần-Dương-Hạm, Hộ-Tống-Hạm.

- Hành-lang Không-thám từ 53 hải-lư đến 100 hải-lư do các phi-cơ Không-thám HQ Hoa-Kỳ trách-nhiệm hoạt-động.[397]

 

Tiếp-vận

            Bộ Chỉ-Huy Yểm-Trợ Tiếp-Vận là cơ-quan có nhiệm-vụ yểm-trợ các Lực-Lượng Hành-Quân. Nếu nói đến quân-số, Bộ Chỉ-Huy này quản-trị hành-chánh, kỹ-thuật, tiếp-vận liên-hệ đến một quân-số thật lớn lao lên đến 13,000 người.

Các đơn-vị trực-thuộc Bộ Chỉ-Huy Yểm-Trợ Tiếp-Vận Hải-Quân gồm có:

* Hải-Quân Công-Xưởng, Trung-Tâm Tiếp-Liệu, Ty Công-Thự Tiện-Ích, Trung-Tâm Sửa chữa Điện-Tử.

* 07 Căn-cứ Yểm-Trợ Tiếp-Vận tại: Đà Nẵng, Cam Ranh, Cát Lở, Nhà Bè, An Thới, Đồng-Tâm và B́nh-Thủy.

 

 

 

Sơ-đồ Tổ-Chức HQCX

 

 

 

Sơ-đồ Điều-Hành Trung-Tâm Tiếp-Liệu

 

Huấn-luyện

            Hải-Quân Việt-Nam có 03 Trung-Tâm Huấn-luyện tại Nha Trang, Cam Ranh và Sài-G̣n.[398]:

* TTHL/HQ Nha Trang: Có khả-năng huấn-luyện từ 1,200 đến 1,500 khóa-sinh gồm có các trường Sĩ-Quan Hải-Quân, trường Cao-Đẳng chuyên-nghiệp và trường Sơ-Đẳng chuyên-nghiệp.

* TTHL/HQ Cam Ranh: Có khả-năng huấn-luyện từ 1500 đến 1800 khóa-sinh gồm các trường Huấn-luyện Chiến-hạm, trường Pḥng-tai, trường Sơ-Đẳng Chuyên-nghiệp và trường Tân-binh Hải-Quân.

 * TTHL/HQ Sài-G̣n: Có khả-năng huấn-luyện 200 khóa-sinh gồm các trường Chỉ-huy Tham-Mưu Hải-Quân, trường Chuẩn-Úy Đoàn-viên, trường Trung-Đẳng Chuyên-nghiệp và các khóa huấn-luyện bổ-túc ngắn hạn.

            Ngoài ra c̣n có một Trung-Tâm Huấn-luyện Tuần-Giang tại Cát Lái trực-thuộc Liên-Đoàn Tuần-Giang, chuyên phụ-trách huấn-luyện thêm các khóa Hạ-Sĩ-Quan và Sơ-Đẳng chuyên-nghiệp các ngành Quản-kho và Tiếp-vụ.

 

Tâm-lư-chiến

Hải-Quân đóng góp đáng kể vào công-cuộc bảo-vệ nền kinh-tế quốc-gia do sự Hộ-tống các đoàn xà-lan và ghe chở gạo về Sài-G̣n và miền Đông. Hải-Quân cũng phối-hợp với các đơn-vị Điạ-Phương-Quân và Nghiă-Quân để giúp đỡ nông-dân yên ổn làm ăn tại vùng ven sông. Từ năm 1965 đến năm 1966, Hải-Quân có hai Bệnh-Viện-Hạm HQ. 400 và HQ. 401 luân-phiên hoạt-động tại các vùng bờ biển có các đơn-vị Hải-Quân trú đóng và tại Vùng 3 và Vùng 4 Sông Ng̣i để cung-cấp dịch-vụ y-tế cho đồng-bào nông-thôn, và thi-hành các công-tác dân-sự-vụ.[399]

 

 

Bệnh-Viện-Hạm HQ. 400 - LSM(H)