Home ] [ Tin Danh-Bạ Tu-Chính ] Lời Giới-thiệu ] Chương-I ] Chương-II ] Chương-IIa ] Chương-III ] Chương-IIIa ] Chương-IV ] Chương-V ] Chương-VI ] Chương-VII ] Chương-VIII ] BàiViết LiênHệ ] ToànThể BảnVăn ] Photo Album ] DanhSách DuyệtSách ] DanhBạ SĩQuan HQVNCH ] DanhBạ SĩQuan HQVNCH(tiếp) ]

 

Diễn-tiến việc lập Danh-Bạ HQVNCH

 

- Chúng tôi vừa nhận được một số tên tuổi Sĩ-quan HD từ Ông Vũ-Hữu-Nghị. Xin Ông tu-chỉnh và gửi ngay cho kịp.

- Chúng tôi đă nhận được danh-sách 24 vị Sĩ-quan HD từ Tiến-Sĩ ND Phuong

Kinh Ong ND Phuong,

Chan thanh cam on Ong Phuong.
Ca-nhan toi xin ghi nhan danh-sach de ghi che'p la.i danh-tinh khoa 27HD.
Toi keu goi viec nay da ho+n 10 na(m nhung cho den nay, mo+'i chi? co' O^ng la nguoi dau tien giu'p do. That la` quy-hoa vo cung.
Trong gioi-han ca-nhan, to^i co^' la`m duoc toi dau hay toi do.
Kinh, VuHuuSan
 

Kinh Ong,

 
Toi co ddoc dduoc tin tuc ve Du An Hai Su tren internet. Hinh nhu ddau ddo co nhac dden cac cuu si quan HQ hien dich. Toi la mot nguoi trong so ddo nen xin kem theo dday danh sach cu?a 24 nguoi khoa 27/TVBQG/VN dda~ gia nhap HQ nam 1975.
 
Toi la nguoi trinh bay trang ve HQ trong sach luu niem cu?a khoa 27 va danh sach sau dday toi trich tu quyen luu niem nay.
 
Khoa 27/TVBQG/VN nhap khoa ngay 27/12/1970 va ma~n khoa ngay 27/12/1974. DDay la khoa thu ba lien quan chung cu?a TVBQG/VN. Theo chi? thi cu?a Bo TTM, 1/8 quan so cu?a moi khoa se~ dduoc tuyen chon dde gia nhap HQ. Ket qua la khoa 27 co 24 nguoi :
 1. Nguye^~n Va(n An
 2. Pha.m Bo^'n
 3. Nguye^~n Bo^ng
 4. Nguye^~n Va(n Cha^u (chet)
 5. Pha.m DDa(ng Ha?i (c)
 6. Le^ Ma.nh Kha (mot trong 2 thu? khoa cu?a khoa 27)
 7. Ngo^ DDi`nh Khanh
 8. Nguye^~n Va(n La.
 9. Nguye^~n Va(n Le^~
 10. Le^ Quang Lie^m
 11. Bu`i Tie^'n Ma.nh
 12. Nguye^~n Va(n Mo.i
 13. Lu*o*ng Va(n Nhi`
 14. Tra^`n DDu*'c Nhua^.n
 15. Nguye^~n Duy Nie^n
 16. Tra^`n Va(n Nie^'u
 17. Tha^n Phi
 18. Lu*o*ng DDi`nh Phu*o*'c (c)
 19. Nguye^~n Chi' Phu*o*ng
 20. Nguye^~n DDu*'uc Phu*o*ng
 21. Tra^`n Tri' Quo^'c
 22. Pha.m Ngo.c Ta^n
 23. Nguye^~n Va(n Ta^'n
 24. Nguye^~n Va(n Tro.ng
Moi mua quan su cu?a 2 nam sau cung (1973 va 1974), chung toi xuong TT/HLHQ/NT dde hoc mot so mon hoc chuyen mon cu~ng nhu thuc tap tren LCVP, PCF, WPB, PCE va LST. Di nhien chuong trinh van hoa cu?a 2 nam sau cung tren TVBQG/VN cu~ng co mot so mon ve HQ.
 
DDau nam 1975, chung toi dduoc chon lua phuc vu tren cac chien ham. Sau ddo, khoa?ng phan nu?a dduoc lenh goi ve TT/HLHQ/SG dde chuan bi thuc tap tren ham-ddoi so 7.
 
It hang kinh tin ong ro~.
 
Kinh,
 
ND Phuong