Lược-Sử Tiếp-Nối
Thư Gửi Độc-Giả
Lời Giới-thiệu
Chương-I
Chương-II
Chương-IIa
Chương-III
Chương-IIIa
Chương-IV
Chương-V
Chương-VI
Chương-VII
Chương-VIII
BàiViết LiênHệ
ToànThể BảnVăn
Photo Album
DanhSách DuyệtSách
DanhBạ SĩQuan HQVNCH
DanhBạ SĩQuan HQVNCH(tiếp)
Tin Danh-Bạ Tu-Chính

03/20/10

$50.00 (có chữ kư của Tác-giả)+ shipping tuỳ hỷ.

(Vũ Hữu-San, 366 Camino De Estrella, #231, San Clementé, CA 92672, vuhuusan@yahoo.com)

Tác-giả giữ bản-quyền.

Không ai cướp được quyền này (Như Bà Mẹ nghèo rau cháu nuôi con sống qua nạn đói năm nào) - HD Hải-Sử chỉ là thành-phần yểm-trợ (như bao nhiêu bảo-trợ khác của Tác-giả có ghi trong sách, không thể góp tiền là cướp bản-quyền), không phải "Mẹ Ḿn Đần Nậu".(TM Nguyễn Tiến Ích, Vị Tri-Thức YN thích treo h́nh Cha Già này không trả lời E-mail Tác-Giả) (1)

Nhà Xuất-Bản Hương-Quê cho biết: ấn-phí đă gia-tăng gần gấp đôi & HDHS bảo-trợ in-ấn, không thể gửi sách cho Tác-Giả.

HDHS: TM bởi Nguyễn Tiến Ích ichnguyen31@yahoo.com, Dang Thanh Long ltdmfg@sbcglobal.net, Nguyen Hien hiencokhi@earthlink.net)

Xin mọi người giữ công-đạo, Người viết cần phải sống để viết tiếp.


Tác-giả đă nhận đươc sự đáp-ứng nồng-nhiệt việc phân-phối cuốn sách Lịch-Sử này rất sớm của các NT & bạn bè HQVN: Các vị Đô-Đốc, Vị Tư-Lệnh Hạm-Đội, Bác-Sĩ Trần Nguơn Phiêu, các Vị Trần Thế Tŕnh, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Quang, Thái Văn A, Nguyễn Tấn Khải, Đinh Tấn Bửu, Trần Văn Thế, Nguyễn Văn Lư, Phạm Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Khay, Nguyễn Nghĩa Hiệp, Hà Minh Tôn, Trần Nhựt, Paul Hồ, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Điều, Huynh Dzung, Trần-Trọng Ngà, Phan-Hữu-Niệm, Linda Rangel, Lê Như Bái... Chân-thành cảm-tạ & Xin cho chúng tôi chút thời-gian. Sách (có chữ kư của Tác-giả, nếu không có là sách giả-mạo) sẽ lần-lượt shipping đến Quư-Vị.

Ông Paul Hồ (Âu-Châu) Xin cho địa-chỉ nhận sách tại California.

Xin chân-thành cảm ơn Quư Vị, Tác-giả không dám quên:

Anh Chị Nguyễn-Kim-Khánh giúp tiền, Anh Chị ChuBá-Yến tiếp máu

Cháu Huynh Dzung kiên-nhẫn chờ đợi & nâng-đỡ tinh-thần Tác-giả

Cháu Trần-Thị-Hương (Ottawa Canada) gửi tiền tài-trợ.


Sách Lược-Sử HQVN

Cuốn sách lịch-sử tốn công nhất hải-ngoại, đầy ắp kỷ-niệm của Quân-chủng Áo Trắng và danh-bạ HQVN các cấp. Sách b́a cứng 725 trang full-color với hơn 1000 h́nh-ảnh HQVNCH màu sắc rực-rỡ.

Tác-Giả Vũ Hữu San chân-thành cảm tạ Quư Bạn khuyến-khích yểm-trợ việc thực-hiện từ hơn 30 năm qua. Thật quá nhiều trở-ngại! Mới nhận được 24 cuốn, quá ít để phân-phối. Quư độc giả thân-thương hăy cùng Tác-giả kiên-nhẫn chờ đợi cho ít ngày để có Cuốn Sách này.

(366 Camino De Estrella, #231, San Clementé, CA 92672, vuhuusan@yahoo.com)

H́nh-ảnh cuốn sách cũ "Hải-Sử Tuyển-Tập"(2004) để cạnh Lược-Sử HQVNCH (2009).

Bộ Sách Hải-Sử HQVNCH gồm có 2 cuốn sách này. Trong tương-lai gần, Chúng tôi sẽ có thêm một cuốn Anh-ngữ “The short Illustrated History Of the RVN Navy" nữa, mới trọn bộ.


Điện thư về: vuhuusan@yahoo.com

Lược-Sử Tổ-Chức Hải-Quân

 Việt-Nam Cộng-Ḥa

 Ấn-bản đầu tiên c̣n nhiều sai-nhầm và thiếu-sót. Kính xin độc-giả lượng-thứ và giúp tài-liệu sửa chữa cùng ư-kiến bổ-túc cho lần tái-bản được hoàn-hảo.

Mục-Lục 

Chương 1- Bối-cảnh tổng-quát thời khai-sinh Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Ḥa.

Chương 2- Giai-đoạn h́nh-thành (1952-1957) sau những khó-khăn khi dựng lại cờ Tổ-Quốc, thành-đạt các khuôn-thước căn-bản.

Chương 3- Giai-đoạn phát-triển (1957-1967) cho dù thiếu-thốn phương-tiện.

Chương 4- Giai-đoạn bành-trướng (1967-1972) và bộc-phát theo nhu-cầu chiến-trường.

Chương 5- Giai-đoạn trưởng-thành (1972-1974) hoàn-thiện về tổ-chức

Chương 6- Năm 1975, đột-ngột bị khai-tử khi Cộng-Sản Bắc-Việt chiếm miền Nam.

Chương 7- Hệ-thống Tổ-chức Tổng-quát Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Ḥa

Chương 8- Tổ-chức Hành-chánh các Đại-đơn-vị và Đơn-vị tiêu-chuẩn.

Chương 9- Những cái Nh́n Sử-quan.

Tài-liệu tham-khảo 

Phụ-bản 

1- Tên các Viên-Chức Dân-Sự và Quân-Sự Việt-Nam liên-hệ đến Hoạt-động của HQVNCH.

2- Những Chữ viết tắt thường dùng trong các Văn-thư Tổ-chức.

3- Đặc-tính, H́nh-ảnh Chiến-hạm, Chiến-đĩnh.

4- Các Chiến-đĩnh Giang-Lực tại Việt-Nam 1946-1953.

5- Huy-Hiệu các Đơn-Vị Hải-Quân và TQLC/VN.

6 - Quân-phục, Huy-chương.

7- Bản Tra-Cứu theo Mẫu-Tự.

8- Danh-sách Quư-vị duyệt-lăm và tu-chỉnh.

9- Danh-bạ SQHQVNCH. 

Bài Viết Liên-hệ 

1- Bối-cảnh khai-sinh QĐVN (Bài của BTTM/Pḥng 5/Quân-Sử

2- Hải-Quân Việt-Nam C̣n Mất thế nào (Bài nói chuyện của Tác-giả về Hải-Sử)


Đọc Lược-Sử HQVNCH để biết diễn-biến Hải-Chiến Hoàng-Sa 1974.

Đọc để thấy tinh-thần bất-khuất của dân Việt-Nam chúng ta chống xâm-lược .

Đọc và quảng-bá ra thế-giới biết dă-tâm của Trung-Cộng, chúng ta cần một bản Anh-Ngữ.

 


Xin Mời Quư-Vị & các Bạn Click Vào Xem Nhóm .tk: http://vuhuusan.tk/,     http://luocsu.tk/, http://biendong.tk/,     http://haichienhoangsa.tk/, http://hovuvo.tk/,     http://paracels.tk/,     http://dialybiendong.tk/,     http://ghethuyen.tk,     http://hovuvovietnam.tk/,    http://bepviet.tk,

-Xin chân-thành cảm ơn Quư-Vị Visitors đă nháy chuột, giúp cho các "free websites" này không bị xoá.

 


Nhắn tin: Tôi là NGUYỄN VĂN TRỢ, 61 tuổi, hiện cư trú tại Việt Nam. Kính mong quư bạn cùng giúp tôi t́m thông tin của 2 người bạn thân trong quân chủng Hải quân Việt Nam đă mất liên lạc từ sau năm 1975.
Hai anh HÀ VĂN ON và anh THIỀU QUANG TÀI (khoá 1 ĐB?); là bạn cùng học chung ở lớp đệ Nhứt B3 Trường Thoại Ngọc Hầu-Long Xuyên - niên khóa 1968-1969. Sau đó, hai bạn đă gia nhập vào Trường Sĩ Quan Hải Quân - Nha Trang, khoảng năm 1969-1970.

Nếu quư bạn có thông tin về hai anh, và biết hiện giờ hai anh đang cư ngụ ở đâu , xin vui ḷng mách giúp về địa chỉ :
  Ông Nguyễn Văn Tr, Email: minhgh171@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn !!!


Nhắn tin: anh Dương-Bá Thế Khoá 10, vợ là Thư. Có nhiều bạn nhớ & t́m Anh Chị.  Nếu ai có tin tức ǵ về  Ông Dương-Bá Thế xin Quư Ông làm ơn chỉ bảo giùm. Mong được tin tốt lành. Cám ơn Quư Ông nhiêu lắm. (Xin gửi tin về vuhuusan@yahoo.com

Nhắn tin: Tôi là Trần Đức Tạo 74 tuổi,cựu Đốc-sự Hành-Chánh, xin Quư bạn Hải-Quân vui ḷng giúp tôi có thể kiếm được người bạn thân trong quân chủng Hải-Quân Việt-Nam mà tôi mất tin tức từ sau 1975. Người bạn tôi tên Trần Văn Tâm ( tục gọi là Tâm Đen) từng làm Hạm-Trưởng HQ 402, HQ 504; sau về Bộ TưLệnh HQ (có vợ trước làm cô giáo). Nếu có tin tức ǵ về  Ông Trần Văn Tâm xin Quư Ông làm ơn chỉ bảo giùm. Mong được tin tốt lành. Cám ơn Quư Ông nhiêu lắm. Trần đức Tạo. (Xin gửi tin về vuhuusan@yahoo.com)